Νόμισμα διεκπεραίωσης και διακανονισμού των συναλλαγών

24Α. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, το Συμβούλιο δύναται με Κανονιστική Απόφαση, να καθορίζει το νόμισμα διεκπεραίωσης και διακανονισμού των συναλλαγών και να προβαίνει στον καθορισμό του χρόνου και της μεθοδολογίας για την οποιαδήποτε συνεπαγόμενη μετατροπή των αξιών από ένα νόμισμα σε άλλο, χρησιμοποιώντας τις ισοτιμίες αναφοράς των εν λόγω νομισμάτων όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.