Νόμισμα διεκπεραίωσης συναλλαγών

24Α. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Συναλλαγών Νόμου, το Συμβούλιο δύναται με Κανονιστική Απόφαση, να καθορίζει το νόμισμα διεκπεραίωσης και διακανονισμού των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που δυνατό να είναι η λίρα Κύπρου ή και το ευρώ. Σε τέτοια περίπτωση, το Συμβούλιο προβαίνει στον καθορισμό του χρόνου και της μεθοδολογίας για την οποιαδήποτε συνεπαγόμενη μετατροπή των τιμών των αξιών από ένα νόμισμα στο άλλο, με χρήση των ισοτιμιών των δύο νομισμάτων, όπως αυτές καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.