Θεματοφύλακας

24Β. Με Κανονιστική Απόφαση, καθορίζονται –

(α) οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα αναφορικά με συναλλαγές σχετικά με αϋλες αξίες, χωρίς επηρεασμό των δυνατοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των Ε.Π.Ε.Υ. να παρέχουν υπηρεσίες θεματοφύλακα με βάση την άδεια λειτουργίας τους

(β) η διαδικασία κατάρτισης εκκαθάρισης και τελείωσης συναλλαγών, για τις οποίες ενεργεί θεματοφύλακας·

(γ) οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά το άνοιγμα και κλείσιμο μερίδων και λογαριασμών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, το σύστημα χρηματικού διακανονισμού ή την καταχώριση ή τη διενέργεια άλλων πράξεων σε σχέση με καταχωρισμένες αξίες με την μεσολάβηση θεματοφύλακα· και

(δ) η διαδικασία, οι όροι και οι συνέπειες υπό τις οποίες ονομαστικές και ανώνυμες κινητές αξίες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αλλά έχουν καταχωριστεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6, μπορούν να τεθούν υπό τον έλεγχο θεματοφύλακα ή γενικού εκκαθαριστικού μέλους.