Θεματοφύλακας

24Β. Παρά τις περί του αντιθέτου διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, με απόφαση του Συμβουλίου που εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζονται –

(α) οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα αναφορικά με συναλλαγές σχετικά με αϋλες αξίες·

(β) η διαδικασία κατάρτισης εκκαθάρισης και τελείωσης συναλλαγών, για τις οποίες ενεργεί θεματοφύλακας· και

(γ) οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά το άνοιγμα λογαριασμού, το σύστημα χρηματικού διακανονισμού ή την καταχώριση πράξεων με τη μεσολάβηση θεματοφύλακα.