Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας καταβολής πληρωμών σε δικαιούχους μερισμάτων και στον εκδότη αξιών

24Γ.Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 169Α του περί Εταιρειών Νόμου, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής πληρωμών δύναται να καθορίζεται με Κανονιστική Απόφαση:

(α) καθόσον αφορά τους δικαιούχους μερισμάτων, τόκων ή άλλων πληρωμών ή παραχώρησης άλλων ωφελημάτων υπό μορφή αξιών ή άλλωσπως· και

(β) καθόσον αφορά τον εκδότη, του τιμήματος αγοράς ή απόκτησης ή άλλων πληρωμών που οφείλονται σε σχέση με αξίες που είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.