Κανονιστική Απόφαση

24. Με Κανονιστική Απόφαση καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Οι προϋποθέσεις, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία των καταχωρίσεων στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών·

(β) ο τύπος και το περιεχόμενο των πάσης φύσεως ανακοινώσεων, που απευθύνονται κατά τον παρόντα Νόμο προς τους εκδότες και αντίστροφα·

(γ) οι κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών αναφορικά με άυλες αξίες, πάντοτε επιφυλασσομένων των προνοιών του περί Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου·

(δ) οι κανόνες που διέπουν το άνοιγμα, λειτουργία και κλείσιμο μερίδων ή λογαριασμών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, αναφορικά με την καταχώριση αξιών και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σε σχέση με αυτές·

(ε) ο τύπος και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε κατά το άρθρο 17 χορηγούμενων βεβαιώσεων, αναφορικά με αξίες καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο·

(στ) οι κανόνες που διέπουν την απόθεση ή αποδέσμευση αποθετημένης άϋλης αξίας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με την εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών που γίνονται αναφορικά με άυλες αξίες που έχουν αποτεθεί σε κεντρικό αποθετήριο ή κεντρικό μητρώο της αλλοδαπής, πάντοτε επιφυλασσομένων των προνοιών του περί Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιόγραφων Νόμου·

(ζ) οι προϋποθέσεις και τα όρια κατάρτισης συναλλαγών αναφορικά με άυλες αξίες από τα Μέλη·

(η) η δημιουργία και λειτουργία Ταμείου και ο καθορισμός εισφορών σ' αυτό από τα Μέλη ή τους θεματοφύλακες ή και η παροχή εγγυήσεων ή διασφαλίσεων από τα Μέλη ή και τους θεματοφύλακες, για την εξασφάλιση της εκκαθάρισης και τελείωσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών· και

(θ) κάθε τεχνικής φύσεως θέμα·

(ι) η διαδικασία, οι όροι ή οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδότης ονομαστικών ή ανώνυμων κινητών αξιών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αλλά έχουν καταχωριστεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, μπορούν να διαγράφονται από αυτό με απόφαση του Συμβουλίου ή του εκδότη αυτών.