Εγγραφή Κέντρων

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, κάθε αίτηση για την εγγραφή Κέντρου  υποβάλλεται στο Διευθυντή από το πρόσωπο που προτίθεται να ιδρύσει και να λειτουργήσει το Κέντρο, σε καθορισμένο έντυπο το οποίο συνοδεύεται με έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται στο Μέρος (Γ) της αίτησης που καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο ή σώμα ή ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, η αίτηση για εγγραφή στο έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου, σώματος ή ομάδας προσώπων και πρέπει να καθορίζεται επακριβώς στην  αίτηση  για εγγραφή ο ιδιοκτήτης του υποστατικού στο οποίο αφορά η αίτηση για εγγραφή ως Κέντρο και το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα εκτελεί χρέη διευθύνοντος προσώπου του Κέντρου.

(3)(α) Εφόσον το Κέντρο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) πληροί τις προϋποθέσεις των περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, τότε ο Διευθυντής εγγράφει το Κέντρο σε μητρώο και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.

(β)(i) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για εγγραφή Κέντρου αποστέλλεται το ταχύτερο προς τον αιτητή βεβαίωση παραλαβής στην οποία αναφέρεται η προθεσμία εξέτασης της αίτησης, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο (γ), και σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης, παράθεση των εγγράφων που ελλείπουν και τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε καθορισμένη προθεσμία που καθορίζεται στη βεβαίωση αυτή.

(ii) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ελλείποντα έγγραφα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο χρόνος που καθορίζεται στην παράγραφο (γ) εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί η αίτηση αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.

 

(γ) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται εξετάζεται μέσα σε τέσσερις μήνες και η προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγμή της υποβολής όλων των απαιτουμένων εγγράφων.

(δ) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (γ), η άδεια δεν θεωρείται ως χορηγηθείσα.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την εγγραφή του Κέντρου που αναφέρεται στην αίτηση, αν διαπιστώσει ότι -

(α) για λόγους που αφορούν τις υγειονομικές συνθήκες, τη θέση, την πυρασφάλεια, την κατασκευή, τη διαρρύθμιση, την αναγκαία επιδιόρθω-ση, τη συντήρηση, τη γενική κατάσταση, τον εξοπλισμό του υποστατικού του Κέντρου, αυτό δεν είναι κατάλληλο για χρήση ή λειτουργία, όπως περιγράφεται στην αίτηση·

(β) ο τρόπος, με τον οποίο ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από αυτόν διευθύνει ή προτίθεται να διευθύνει το Κέντρο είναι τέτοιος που δεν παρέχει υπηρεσίες ή διευκολύνσεις, οι οποίες σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου πρέπει να παρέχονται στα παιδιά του Κέντρου αυτού.