Ανάρτηση πιστοποιητικών εγγραφής

5. Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής, που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη θέση μέσα στο Κέντρο στο οποίο αυτό αναφέρεται.