Επιθεώρηση δημόσιων αρχείων

8.-(1) Ο Έφορος έχει καθήκον να προβαίνει σε διευθετήσεις για την παροχή λογικών διευκολύνσεων προς το κοινό για επιθεώρηση και λήψη αντιγράφων των δημοσίων αρχείων που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο και είναι προσβάσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου.

(2) Για όλα τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται σε τόπους φύλαξης εκτός του Κρατικού Αρχείου οι οποίοι έχουν οριστεί με βάση τον παρόντα Νόμο, ο Υπουργός ορίζει να γίνουν διευθετήσεις για την επιθεώρησή τους από το κοινό ανάλογες με τις διευθετήσεις που ισχύουν για τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο.