Επιθεώρηση δημόσιων αρχείων

8.-(1) Τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο, εκτός από εκείνα στα οποία το κοινό είχε πρόσβαση πριν από τη μεταφορά τους στο Κρατικό Αρχείο, ανοίγονται για επιθεώρηση από το κοινό μόνο μετά τη συμπλήρωση περιόδου τριάντα ετών, η οποία αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου που έπεται του έτους παραγωγής τους ή τέτοιας άλλης περιόδου όπως κατά καιρούς θα καθορίζει ο Υπουργός με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής σχετικά με οποιαδήποτε τάξη δημόσιων αρχείων.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του προηγούμενου εδαφίου, αν η αρχή που είναι αρμόδια για οποιαδήποτε δημόσια αρχεία που επιλέχθηκαν για μόνιμη διαφύλαξη με βάση το άρθρο 6 κρίνει ότι αυτά περιέχουν πληροφορίες που έχουν ληφθεί από μέλη του κοινού κάτω από τέτοιες συνθήκες ώστε το άνοιγμα των αρχείων αυτών στο κοινό μετά τη συμπλήρωση της περιόδου, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), θα συνιστούσε παράβαση της καλής πίστης από μέρους της Κυβέρνησης ή από μέρους των προσώπων που έλαβαν τις πληροφορίες, τότε η αρμόδια αρχή ειδοποιεί ανάλογα τον Υπουργό και τα εν λόγω αρχεία δεν διατίθενται στο Κρατικό Αρχείο για επιθεώρηση από το κοινό μετά τη συμπλήρωση της πιο πάνω περιόδου παρά μόνο κάτω από τις συνθήκες εκείνες και με τους όρους εκείνους που θα ενέκρινε ο Υπουργός, με τη συναίνεση της εν λόγω αρχής ή μετά την παρέλευση τέτοιας επιπρόσθετης περιόδου όπως θα είχε ορίσει ο Υπουργός, με τη συναίνεση της εν λόγω αρχής.

(3) Νοουμένου ότι θα τηρούνται τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου καθώς και οι διατάξεις που απαγορεύουν την αποκάλυψη ορισμένων πληροφοριών που λαμβάνονται από το κοινό και νοουμένου ότι θα τηρούνται οι πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή διατάγματος με παρόμοια απαγόρευση, ο Έφορος έχει καθήκον να προβεί σε διευθετήσεις για την παροχή λογικών διευκολύνσεων προς το κοινό για επιθεώρηση και λήψη αντιγράφων δημόσιων αρχείων που βρίσκονται στο Κρατικο Αρχείο.

(4) Οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν καθιστούν παράνομη την παροχή άδειας από μέρους του Εφόρου προς κάποιο πρόσωπο για επιθεώρηση οποιωνδήποτε αρχείων αν έχει λάβει για το σκοπό αυτό ειδική εξουσιοδότηση από τον Υπουργό, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής.

(5) Προκειμένου για όλα τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται σε τόπους φύλαξης εκτός του Κρατικού Αρχείου οι οποίοι έχουν οριστεί με βάση τον παρόντα Νόμο, ο Υπουργός ορίζει να γίνουν διευθετήσεις για επιθεώρηση τους από το κοινό και οι διευθετήσεις αυτές να είναι ανάλογες με εκείνες που ισχύουν για τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο και υπόκεινται στους περιορισμούς των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.