Τόπος φύλαξης δημόσιων αρχείων

7.-(1) Αν ο Υπουργός κρίνει ότι κάποιος τόπος εκτός από το Κρατικό Αρχείο διαθέτει τις κατάλληλες ευκολίες για ασφαλή φύλαξη και συντήρηση αρχείων και επιθεώρηση τους από το κοινό μπορεί, αφού συναινέσει η αρχή που είναι υπεύθυνη για τον τόπο εκείνο, να τον ορίσει ως τόπο φύλαξης οποιασδήποτε τάξης δημόσιων αρχείων που έχουν επιλεγεί για μόνιμη φύλαξη με βάση τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι ο Υπουργός, κατά την επιλογή τόπου για την τοποθέτηση και φύλαξη των αρχείων οποιουδήποτε Δικαστηρίου με βάση το παρόν άρθρο, πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι τα αρχεία οποιουδήποτε Δικαστηρίου πρέπει να φυλάσσονται στην περιοχή όπου το Δικαστήριο ασκεί τη δικαιοδοσία του.

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ο χώρος στέγασης της Βουλής των Αντιπροσώπων θεωρείται κατάλληλος τόπος τοποθέτησης και φύλαξης των αρχείων που αναφέρονται και αφορούν την ίδια τη Νομοθετική Εξουσία.

(2) Ο Υπουργός μπορεί οποτεδήποτε να διατάσσει τη μεταφορά δημόσιων αρχείων του Κρατικού Αρχείου σε τόπο φύλαξης που ορίστηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου ή από οποιοδήποτε τέτοιο τόπο φύλαξης στο Κρατικό Αρχείο ή σε άλλο τόπο φύλαξης.

(3) Προτού ορίσει δυνάμει του παρόντος άρθρου τόπο φύλαξης δημόσιων αρχειων οποιασδήποτε τάξης για τα οποία δεν είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος, ο Υπουργός συμβουλεύεται την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τα εν λόγω αρχεία.

(4) Τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο φυλάσσονται από τον Έφορο ενώ τα αρχεία που βρίσκονται σε τόπο φύλαξης που ορίστηκε με βάση τον παρόντα Νόμο φυλάσσονται από το λειτουργό που ορίζει ο Υπουργός.

(5) Τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο ή σε άλλο τόπο φύλαξης που ορίστηκε από τον Υπουργό με βάση το Νόμο αυτό μπορεί να επιστραφούν προσωρινά με αίτηση της Αρχής από την οποία παραλήφθηκαν.