Επιλογή και διαφύλαξη δημόσιων αρχείων

6.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει κάτω από την ευθύνη του δημόσια αρχεία οποιασδήποτε φύσης, τα οποία δε βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που όρισε ο Υπουργός ως τόπο φύλαξης δημόσιων αρχείων, έχει καθήκον να προβαίνει σε διευθετήσεις για την επιλογή των αρχείων που πρέπει να διαφυλαχθούν μόνιμα και για την ασφαλή φύλαξη τους.

(2) Τα καθήκοντα με βάση το παρόν άρθρο ασκούνται κάτω από την καθοδήγηση του Εφόρου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την εποπτεία κάθε σχετικής ενέργειας σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(3) Τα δημόσια αρχεία που επιλέχθηκαν για μόνιμη διαφύλαξη με βάση το παρόν άρθρο μεταφέρονται μέσα σε περίοδο τριάντα ετών από την παραγωγή τους στο Κρατικό Αρχείο ή σε άλλο τόπο φύλαξης που ορίζει ο Υπουργός δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οποιαδήποτε αρχεία μπορούν να κρατηθούν μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου αν κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, χρειάζονται για διοικητικούς σκοπούς ή πρέπει να κρατηθούν για οποιοδήποτε άλλο ειδικό λόγο και νοουμένου ότι ο Υπουργός έχει πληροφορηθεί σχετικά και έχει δώσει τη συγκατάθεση του.

(4) Ο Υπουργός μπορεί, αν κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της καλής διοίκησης του Κρατικού Αρχείου, να δώσει οδηγίες για να ανασταλεί η μεταφορά οποιασδήποτε τάξης αρχείων με βάση το παρόν άρθρο μέχρι να συμπληρωθούν οι διευθετήσεις για την παραλαβή τους.

(5) Τα δημόσια αρχεία τα οποία, ύστερα από διευθετήσεις με βάση το παρόν άρθρο, έχουν απορριφθεί ως ακατάλληλα για μόνιμη διαφύλαξη καταστρέφονται ή, όπου ο Υπουργός δεν είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη τους, διατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο εγκρίνει ο Υπουργός.

(6) Οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το πρόσωπο που έχει καθήκον να προβεί στις διευθετήσεις που γίνονται με βάση το παρόν άρθρο για οποιαδήποτε τάξη δημόσιων αρχείων αναφέρεται στον Υπουργό ο οποίος και αποφασίζει.

(7) Ο Έφορος και υπάλληλοι του Κρατικού Αρχείου που είναι εξουσιοδοτημένοι από αυτόν έχουν το δικαίωμα εύλογης πρόσβασης και επιθεώρησης όλων των δημόσιων αρχείων, ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή για τυχόν συνθήκες που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των αρχείων καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθεί οικονομία και βελτίωση της αποδοτικότητας στη συντήρηση, χρησιμοποίηση και διάθεση τους.