Καθήκοντα και εξουσίες του Εφόρου Κρατικού Αρχείου

5. Ο Έφορος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία του Κρατικού Αρχείου και για τη διαφύλαξη των αρχείων που βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του και για το σκοπό αυτό παίρνει όλα τα αναγκαία ή σκόπιμα μέτρα και ειδικότερα-

(α) Καταρτίζει ευρετήρια, οδηγούς και περιληπτικούς καταλόγους των αρχείων που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο˙

(β) συντάσσει εκθέσεις και εκδίδει ανακοινώσεις σχετικά με δραστηριότητες και υπηρεσίες που προσφέρει το Κρατικό Αρχείο˙

(γ) ρυθμίζει την επιθεώρηση των δημόσιων και άλλων αρχείων καθώς και τη χρησιμοποίηση από το κοινό άλλων υπηρεσιών που προσφέρει το Κρατικό Αρχείο˙

(δ) διευθετεί την έκδοση και πιστοποίηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από αρχεία που είναι αναγκαία ως τεκμήρια σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή για άλλους σκοπούς˙

(ε) δέχεται για ασφαλή φύλαξη μη δημόσια αρχεία˙

(στ) προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για τη φύλαξη ταινιών και άλλων αρχείων τα οποία πρέπει να φυλάσσονται κάτω από ειδικές συνθήκες˙ και

(ζ) δανείζει αρχεία για να χρησιμοποιούνται σε εκθέσεις ή για άλλους σκοπούς, με έγκριση του Υπουργού και με τέτοιους όρους όπως αυτός θα ορίζει.