Θέση Εφόρου Κρατικού Αρχείου και άλλες θέσεις

4. Ιδρύεται μόνιμη θέση Εφόρου Κρατικού Αρχείου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τέτοιους όρους και μισθολογική κλίμακα όπως κατά καιρούς θα καθορίζεται. Με ανάλογο τρόπο δημιουργούνται και οποιεσδήποτε άλλες μόνιμες θέσεις που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία του Κρατικού Αρχείου.