Ίδρυση και διοίκηση του Κρατικού Αρχείου

3.-(1) Ιδρύεται Κρατικό Αρχείο στο οποίο κατατίθενται και φυλάσσονται δημόσια αρχεία κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(2) Ο Υπουργός είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και τη λειτουργία του Κρατικού Αρχείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο αυτό.

(3) Ο Υπουργός αποδέχεται χρησιδάνεια και δωρεές μη δημόσιων αρχείων ή οποιουδήποτε άλλου είδους.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό σχετικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με τα δημόσια αρχεία και τη λειτουργία του Κρατικού Αρχείου. Η σύνθεση της Επιτροπής, η θητεία και άλλοι όροι υπηρεσίας των μελών της, καθώς και τα της λειτουργίας της, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου σε σχέση με πληροφορίες που περιέχονται σε δημόσια αρχεία τα οποία είναι ιστορικά αρχεία, σύμφωνα με την ερμηνεία που τους αποδίδεται στο Μέρος VI του εν λόγω νόμου.