Ίδρυση και διοίκηση του Κρατικού Αρχείου

3.-(1) Ιδρύεται Κρατικό Αρχείο στο οποίο κατατίθενται και φυλάσσονται δημόσια αρχεία κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(2) Ο Υπουργός είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και τη λειτουργία του Κρατικού Αρχείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο αυτό.

(3) Ο Υπουργός αποδέχεται χρησιδάνεια και δωρεές μη δημόσιων αρχείων ή οποιουδήποτε άλλου είδους.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό σχετικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με τα δημόσια αρχεία και τη λειτουργία του Κρατικού Αρχείου. Η σύνθεση της Επιτροπής, η θητεία και άλλοι όροι υπηρεσίας των μελών της, καθώς και τα της λειτουργίας της, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.