Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο του προκύπτει διαφορετική έννοια,

“αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρχή που προϊσταται κάθε σώματος που εμφαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι για οποιοδήποτε σώμα που έπαυσε ή θα παύσει να υπάρχει, πριν ή μετά την ψήφιση του παρόντος Νόμου, “αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό˙

“Κρατικό Αρχείο” σημαίνει το Κρατικό Αρχείο που ιδρύεται με το άρθρο 3˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης˙

“Έφορος” σημαίνει τον Έφορο Κρατικού Αρχείου που ασκεί νόμιμα τα καθήκοντα αυτής της θέσης με βάση τα άρθρα 4 και 5˙

“δημόσιο αρχείο” έχει την έννοια που του αποδίδει το Παράρτημα του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει όχι μόνο τα έγγραφα αλλά και αρχεία που μεταδίδουν πληροφορίες με οποιοδήποτε άλλο μέσο:

Νοείται ότι, όπου αρχεία που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες είναι τοποθετημένα για διοικητικούς σκοπούς σε ένα φάκελο ή σε άλλη ανάλογη δέσμη, όλα τα αρχεία στο φάκελο ή στη δέσμη, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, έχουν τέτοια μεταχείριση σαν να είχαν δημιουργηθεί κατά την ημερομηνία δημιουργίας του πιο πρόσφατου από αυτά αρχείου:

Νοείται επιπλέον ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ότι οποιαδήποτε άλλα αρχεία λογίζονται δημόσια αρχεία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο κάποιο αρχείο εμπίπτει μέσα στον ορισμό του παρόντος άρθρου, το θέμα αποφασίζεται από τον Υπουργό.