Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Κρατικού Αρχείου Νόμος του 1991 και ο περί Κρατικού Αρχείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κρατικού Αρχείου Νόμοι του 1991 και 1995.