Καταστροφή δημόσιων αρχείων στο Κρατικό Αρχείο ή σε άλλο τόπο φύλαξης

9. Αν κατά την κρίση του Εφόρου οποιαδήποτε δημόσια αρχεία, που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο ή σε άλλο τόπο φύλαξης που ορίστηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, υπάρχουν εις διπλούν μεταξύ των δημόσιων αρχείων που επιλέχθηκαν για μόνιμη διαφύλαξη ή αν υπάρχει άλλος ειδικός λόγος να μη φυλαχτούν μόνιμα, τότε ο ίδιος μπορεί με έγκριση του Υπουργού και της αρμόδιας για τα συγκεκριμένα αρχεία Αρχής να εξουσιοδοτήσει την καταστροφή τους ή τη διάθεση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.