Μη δημόσια αρχεία κάτω από τη φύλαξη σωμάτων που εμφαίνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος

10. Τα μη δημόσια αρχεία που παρέμειναν κάτω από τη φύλαξη οποιουδήποτε σώματος που εμφαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου πέρα από τα τριάντα χρόνια χωρίς να αναζητηθούν, μπορούν να μεταφερθούν στο Κρατικό Αρχείο αφού δοθούν οδηγίες από τον Έφορο και ληφθεί έγκριση του οικείου σώματος και σε τέτοια περίπτωση τα αρχεία αυτά γίνονται δημόσια αρχεία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.