Νομικό κύρος των δημόσιων αρχείων και αυθεντικά αντίγραφα

11.-(1) Το νομικό κύρος οποιουδήποτε αρχείου δεν επηρεάζεται από τη μετακίνηση του με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή άλλου Νόμου οι οποίες αφορούν τη νόμιμη φύλαξη του.

(2) Οποιοδήποτε αντίγραφο ή απόσπασμα δημόσιου αρχείου που βρίσκεται στο Κρατικό Αρχείο και το οποίο εμφανίζεται ότι εξετάστηκε δεόντως και ότι πιστοποιήθηκε ως γνήσιο και αυθεντικό αντίγραφο από τον αρμόδιο υπάλληλο και το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Κρατικού Αρχείου, γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη ή άλλη απόδειξη, αν το πρωτότυπο του αρχείου θα ήταν αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο στη διαδικασία αυτή.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, “αρμόδιος υπάλληλος” σημαίνει τον Έφορο ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο του Κρατικού Αρχείου που εξουσιοδοτήθηκε δεόντως από αυτόν.