Κυριότητα των δημόσιων αρχείων

12. Όλα τα δημόσια αρχεία ανήκουν κατά κυριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία και παραμένουν κάτω από τη νομική και φυσική κατοχή και φύλαξη της.