Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο:

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή οποιοδήποτε λειτουργό του Τμήματος εξουσιοδοτημένο από αυτόν

“Δικαστήριο” σημαίνει το οικογενειακό δικαστήριο που ιδρύθηκε δυνάμει των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμων του 1990 έως 1997.

“εγκεκριμένες επενδύσεις” σημαίνει:

(α) Οποιαδήποτε χρεόγραφα το κεφάλαιο ή τον τόκο τον οποίο έχει εγγυηθεί η Κυβέρνηση

(β) ομόλογα, γραμμάτια, μετοχές ή άλλα αξιόγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση ειδικού νόμου ή σε σχέση με δάνειο που έχει συνάψει η Κυβέρνηση

(γ) ομόλογα, γραμμάτια, μετοχές ή άλλα αξιόγραφα οργανισμού δημόσιου δικαίου ή αρχής τοπικής Διοίκησης, τα εισοδήματα των οποίων τελούν υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης

(δ) επενδύσεις εξασφαλισμένες με υποθήκη ή άλλη επιβάρυνση ακίνητης περιουσίας που η αξία της υπερβαίνει κατά 1/5 το ποσό της επένδυσης

(ε) επενδύσεις που καθορίζονται ως εγκεκριμένες επενδύσεις από τον Υπουργό Οικονομικών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου με σχετικό διάταγμα που δύναται να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

“επίτροπος” σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η άκηση της γονικής μέριμνας εν όλω ή εν μέρει

“τέκνο” σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του αλλά δεν περιλαμβάνει έγγαμο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει την εν λόγω ηλικία.