Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμοι του 199 έως 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμοι του 199 έως 1998.