Επώνυμο του τέκνου

3.-(1)(α) Οι γονείς μπορούν να προσδιορίσουν το επώνυμο του τέκνου τους με κοινή έγγραφη δήλωση τους.

(β) Η δήλωση που προβλέπεται από το εδάφιο (1) γίνεται ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο γεννήθηκε το τέκνο.

(2) Το οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα.

(3) Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυμο του τέκνου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) τα τέκνα έχουν το επώνυμο του πατέρα τους.