Επώνυμο τέκνου χωρίς γάμο των γονέων

4.-(1)(α) Τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων παίρνει το επώνυμο της μητέρας του.

(β) Ο σύζυγος της μητέρας μπορεί με έγγραφη δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου να δώσει στο τέκνο το επώνυμο του, αν συναινέσει σ’ αυτό η μητέρα.

(2) Σε περίπτωση επιγενόμενου γάμου των γονέων του τέκνου οι γόνεις μπορούν να προσδιορίσουν το επώνυμο του με κοινή έγγραφη δήλωση τους που γίνεται ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο τελέστηκε ο γάμος των γονέων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3.

(3)(α) Αν γίνει εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, οι γονείς του τέκνου ή ο ένας από αυτούς ή ο επίτροπος του δικαιούνται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ολοκλήρωση της αναγνώρισης, να προσθέσουν στο επώνυμο του τέκνου με δήλωση στο ληξίαρχο του τόπου γέννησης του τέκνου το πατρικό επώνυμο.

(β) Αν στη δήλωση προβαίνουν από κοινού οι δυο γονείς, μπορούν να προσδιορίσουν το νέο επώνυμο του τέκνου σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3 μέσα σε έξι μήνες από την ολοκλήρωση της εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης.