Υποχρέωση χρήσης συστήματος ασφαλείας σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3

15.-(1) Οι επιβαίνοντες σε οχήματα κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3, τα οποία είναι σε χρήση, χρησιμοποιούν τα συστήματα ασφαλείας που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm που επιβαίνουν στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3, τα οποία είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας, στγκρατούνται με σύστημα συγκράτησης για παιδιά ολοκληρωμένου τύπου ή μή ολοκληρωμένου τύπου, κατά την έννοια του εδαφίου (3), προσαρμοσμένο στο βάρος του παιδιού σύμφωνα με:

(α) Την ταξινόμηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) για τα συστήματα συγκράτησης παιδιών που είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραο (α) του εδαφίου (5).

(β) την κλίμακα μεγέθους και της μέγιστης μάζας επιβαινόντων για τα οποία προορίζεται το σύστημα συγκράτησης για παιδιά, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή για συστήματα συγκράτησης παιδιών που είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (5).

(3) Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά υποδιαιρούνται σε δύο κλάσεις:

(α) Την κλάση ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει συνδυσμό ιμάντων ή εύκαμπτων κατασκευαστικών στοιχέιων με πόρπη ασφάλισης, συστήματα ρύθμισης, εξαρτήματα πρόσδεσης. και σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπληρωματικό κάθισμα ή/και σύστημα προστασίας από τις κρούσεις το οποίο μπορεί να αγκιστρώνεται με δικό του ενσωματωμένο ιμάντα ή ιμάντες.

(β) την κλάση μη ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει μερικό σύστημα συγκράτησης το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας ενηλίκων που προσδένει στο σώμα του παιδιού ή συγκρατεί το σύστημα όπου έχει τοποθετηθεί το παιδί, αποτελέι πλήρες σύστημα συγκράτησης για παιδιά.

(4) Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά εντάσσονται σε πέντε "ομάδες μάζας" ως ακολούθως-

(α) Ομάδα 0 για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 10 kg.

(β) Ομάδα 0+ για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 13 kg.

(γ) Ομάδα Ι για παιδιά που ζυγίζουν από 9 έως 18 kg.

(δ) Ομάδα ΙΙ για παιδιά που ζυγίζουν από 15 έως 25 kg.

(ε) Ομάδα ΙΙΙ για παιδιά που ζυγίζουν από 22 έως 36 kg.

(5) Οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκράτησης για παιδιά πρέπει να είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα πρότυπα:

(α) του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 44/03 αναφορικά με τις ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών για μηχανοκίνητα οχήματα ("συστήματα συγκράτησης παιδιών") ή της Οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα, ή

(β) του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 129 για ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ενισχυμένων συστημάτων συγκράτησης παιδιών τα οποία χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Το σύστημα συγκράτησης για παιδιά εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο ή τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών, στα οποία αναφέρονται σε ποιο βαθμό και σε ποιους τύπουε οχημάτων μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιείται με ασφάλεια.

(7) Στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 που δεν είναι εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

(α) Να μη μεταφέρονται παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.

(β) τα παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω και ύψους 150 cm να καταλαμβάνουν θέση καθημένου εκτός των εμπρόσθιων καθισμάτων.

(γ) τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm, αλλά τουλάχιστον ύψους 135 cm, να επιβαίνουν καθήμενα σε οποιαδήποτε κάθισμα πλην του εμπρόσθιου, νοουμένου ότι συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για ενηλίκους:

Νοείται ότι, κατηγορίες παιδιών που προβλέπονται στην παρούσα  παράγραφο δύναται να μη συγκρατούνται από σύστημα συγκράτησης για παιδιά όταν ταξιδεύουν με ταξί, αλλά όταν τέτοια παιδιά ταξιδεύουν με ταξί που δεν διαθέτει σύστημα συγκράτησης, αυτά πρέπει να καταλαμβάνουν κάθισμα εκτός των εμπρόσθιων καθισμάτων.

(8) Να μη χρησιμοποιείται σύστημα συγκράτησης παιδιών με τοποθέτηση του παιδιού με το μέτωπο προς τα πίσω σε θέση επιβάτη η οποία να προστατεύεται με μετωπικό αερόσακο, εκτός εάν ο αερόσακος αυτός έχει απενεργοποιηθεί ή απενεργοποιείται αυτομάτως κατά τρόπο επαρκή.