Υποχρέωση για χρήση συστήματος ασφαλείας σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3

15.-(1) Κάθε πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 σε οποιαδήποτε οδό ή άλλο δημόσιο χώρο και κάθε πρόσωπο που επιβαίνει καθήμενο σε οποιοδήποτε κάθισμα του οχήματος αυτού, υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα συστήματα ασφαλείας των οχημάτων των εν λόγω κατηγοριών.

(2) Τα παιδιά ύψους κάτω των 150cm μπορούν να επιβαίνουν καθήμενα σε οποιοδήποτε κάθισμα οχήματος κατηγορίας Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας, εάν συγκρατούνται με σύστημα ολοκληρωμένου τύπου ή μη ολοκληρωμένου τύπου, κατά την έννοια του εδαφίου (3), προσαρμοσμένο στο βάρος του παιδιού σύμφωνα με τις κατηγορίες που καθορίζονται στο εδάφιο (4).

(3)  Για του σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά υποδιαιρούνται σε δύο κλάσεις -

(α)Την κλάση ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει συνδυασμό ιμάντων ή εύκαμπτων κατασκευαστικών στοιχείων με πόρπη ασφάλισης, συστήματα ρύθμισης, εξαρτήματα πρόσδεσης και σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπληρωματικό κάθισμα ή/και σύστημα προστασίας από τις κρούσεις που μπορεί να αγκυρώνεται με δικό του ενσωματωμένο ιμάντα ή ιμάντες·

(β)την κλάση μη ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει μερικό σύστημα συγκράτησης το οποίο, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας ενηλίκων που προσδένει το σώμα του παιδιού ή συγκρατεί το σύστημα όπου έχει τοποθετηθεί το παιδί, αποτελεί πλήρες σύστημα συγκράτησης για παιδιά:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκράτησης για παιδιά πρέπει να είναι σύμφωνο με το περί΄Εγκρισης ΕΚ Τύπου (Ζώνες Ασφαλείας και Συστήματα Συγκρατήσεως Επιβατών των Οχημάτων) Διάταγμα του 2006.

(4) Ανάλογα με το βάρος κάθε παιδιού πρέπει να χρησιμοποιούνται συστήματα συγκράτησης της κατάλληλης “ομάδας μάζας” ως ακολούθως -

(α)Ομάδα Ο για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 10kg,

(β)ομάδα Ο+ για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 13kg,

(γ)ομάδα Ι για παιδιά που ζυγίζουν από 9 έως 18kg,

(δ)ομάδα ΙΙ για παιδιά που ζυγίζουν από 15 έως 25kg,

(ε)ομάδα ΙΙΙ για παιδιά που ζυγίζουν από 22 έως 36kg.

(5)  Στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 που δεν είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας -

(α)τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν μπορούν να ταξιδεύουν,

(β)τα παιδιά άνω των τριών ετών και ύψους κάτω των 150cm αλλά τουλάχιστον 135cm δύνανται να επιβαίνουν καθήμενα σε οποιοδήποτε κάθισμα πλην του εμπρόσθιου, νοουμένου ότι συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για ενήλικους:

Νοείται ότι, τα παιδιά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δύνανται να μη συγκρατούνται από σύστημα συγκράτησης για παιδιά όταν ταξιδεύουν με ταξί.  Ωστόσο, όταν τα παιδιά αυτά ταξιδεύουν με ταξί που δε διαθέτει σύστημα συγκράτησης, πρέπει να καταλαμβάνουν καθίσματα εκτός από τα εμπρόσθια.

(6)  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συστήματος συγκράτησης για παιδιά με μέτωπο προς τα πίσω σε θέση επιβάτη, η οποία προστατεύεται με μετωπικό αερόσακο, εκτός εάν ο αερόσακος αυτός έχει απενεργοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο αερόσακος αυτός απενεργοποιείται αυτομάτως κατά τρόπο επαρκή.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσώπου που οδηγεί ή επιβαίνει σε όχημα το οποίο κυκλοφορεί στη Δημοκρατία με αριθμούς εγγραφής χώρας που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.