Επιτροπή Κέντρων

11.-(1) Προς τον σκοπόν της εν τω άρθρω 3 αναφερομένης θεωρήσεως και εγκρίσεως των μελετών και σχεδίων υπό του Οργανισμού εγκαθιδρύεται Επιτροπή Κέντρων αποτελουμένη εκ-

(α) του Προέδρου και Γενικού Διευθυντού του Οργανισμού, ως εκ της θέσεως των·

(β) ενός υπαλλήλου του Οργανισμού οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ) ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας·

(δ) ενός εκπροσώπου της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας·

(ε) ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών·

(στ) τριών προσώπων διοριζομένων υπό του Υπουργού, εν συνεννοήσει μεθ’ οιωνδήποτε αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργοδοτών ή, μη υπαρχουσών τοιούτων οργανώσεων, εκ προσώπων εχόντων σχέσιν ή πείραν εις θέματα κέντρων·

(ζ) ενός εκπροσώπου των δήμων οριζομένου υπό των δημάρχων ή προέδρων δημοτικών επιτροπών ή της πλειοψηφίας τούτων· και

(η) ενός εκπροσώπου των Επάρχων οριζομένου υπό του Υπουργού Εσωτερικών.

(2) Τα μέλη της Επιτροπής, πλην των εν παραγράφω (α) αναφερομένων μελών, διορίζονται υπό του Υπουργού διά περίοδον δύο ετών.

(3) Ανεξαρτήτως του εδαφίου (2) ο Υπουργός δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να τερματίζη την θητείαν των μελών της Επιτροπής, των διοριζομένων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), εάν διαπιστωθή ότι παραλείπουν να εκτελούν τα καθήκοντα των κατ’ ευλόγως ικανοποιητικόν τρόπον.

(4) Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να υποβάλουν παραίτησιν εκ του αξιώματος των καθ’ οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της θητείας των δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως προς τον Υπουργόν.

(5) Της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Οργανισμού και απόντος τούτου ο Γενικός Διευθυντής.

(6) Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται εξ μέλη αυτής, αι αποφάσεις δε αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(7) Κενή θέσις εν τη Επιτροπή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων αυτής.

(8) Τηρουμένων των προηγουμένων διατάξεων του άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς διέποντας τα των συνεδριάσεων αυτής, την κατά τας συνεδριάσεις τηρουμένην διαδικασίαν, την τήρησιν πρακτικών, και εν γένει τα της λειτουργίας αυτής.

(9) Η Επιτροπή υποβάλλει ωσαύτως εισηγήσεις προς το Διοικητικόν Συμβούλιον επί των ακολούθων θεμάτων-

(α) την κατάταξιν και έκδοσιν αδειών λειτουργίας κέντρων·

(β) τας τιμάς κέντρων·

(γ) τα θέματα προσωπικού κέντρων·

(δ) τα θέματα τα έχοντα σχέσιν προς την λειτουργίαν των κέντρων.

(10) Η Επιτροπή μπορεί, με αποφάσεις της και με όρους τους οποίους κρίνει σκόπιμο να καθορίζει σ’ αυτές, να εκχωρεί στο Γενικό Διευθυντή οποιαδήποτε αρμοδιότητα που της χορηγεί ο παρών Νόμος.