Διεύθυνσις

16.-(1) Έκαστον κέντρον τελεί υπό την διεύθυνσιν διευθυντού όστις είναι υπεύθυνος διά την λειτουργίαν του κέντρου συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Την διεύθυνσιν δύναται να ασκή και ο επιχειρηματίας εφ’ όσον κέκτηται τα υπό του εδαφίου (3) απαιτούμενα προσόντα.

(3) Ο Διευθυντής κέντρου δέον όπως:

(α) είναι απόφοιτος ανεγνωρισμένης Ξενοδοχειακής Σχολής ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και έχει γνώσεις περί τροφίμων και ποτών, ή

(β) κέκτηται απολυτήριον Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως και ενός έτους πείραν εις επισιτιστικά επαγγέλματα, ή

(γ) κέκτηται τριετή τουλάχιστο πείραν εις επισιτιστικά ή συναφή επαγγέλματα ήτις κρίνεται υπό του Οργανισμού ως ικανοποιητική.

(δ)  είναι καλού χαρακτήρα, δηλαδή πληρεί τα εχέγγυα που καθορίζονται στις αμέσως επόμενες επιφυλάξεις:

Νοείται ότι ο καλός χαρακτήρας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου στο καθορισμένο έντυπο από τον Αρχηγό Αστυνομίας και βεβαιώνει ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην επόμενη επιφύλαξη αδικήματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, τα εχέγγυα καλού χαρακτήρα δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι πρέπει να πληρεί την προϋπόθεση αυτή, έχει καταδικαστεί:

(i) οποτεδήποτε για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα.

(ii)κατά τα τελευταία δέκα χρόνια για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αδικήματα:

(αα) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα.

(ββ) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι   296 του Ποινικού Κώδικα.

(γγ) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα.

(δδ) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα.

(εε) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση  του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα.

(στστ) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα.

(ζζ) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα.

(ηη) συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα.

(θθ) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

(ιι) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, καθώς και του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου.

(iii) κατά τα τελευταία πέντε χρόνια σε ποινή φυλάκισης πέραν των δώδεκα μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα άλλο από αυτά που αναφέρονται στις πιο πάνω υποπαραγράφους (i) και (ii).

(4) Προκειμένου περί κέντρων Α και Β τάξεως ο διευθυντής δέον απαραιτήτως να κέκτηται τα υπό το στοιχείον (α) του εδαφίου (3) αναφερόμενα προσόντα:

Νοείται ότι αι πρόνοιαι του άρθρου δεν εφαρμόζονται εις τας περιπτώσεις διευθυντών κέντρων λειτουργούντων κατά την έναρξιν της ισχύος του Νόμου.

(5) Ο διευθυντής του κέντρου και το προσωπικόν αυτού οφείλουσιν όπως συμπεριφέρωνται μετ’ άκρας ευγενείας έναντι οιουδήποτε πελάτου του κέντρου, επιδεικνύωσι προθυμίαν και ενεργητικότητα κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών και προσφέρουσιν ικανοποιητικήν εξυπηρέτησιν εις τους πελάτας του κέντρου.