Ηριθμημένοι λογαριασμοί

15.-(1) Διά πάσαν παρεχομένην προς πελάτην υπηρεσίαν εις κέντρον δέον όπως εκδίδηται υπό του επιχειρηματίου ηριθμημένος λογαριασμός περιέχων ανάλυσιν των προσφερομένων υπηρεσιών μετά των σχετικών δι’ εκάστην υπηρεσίαν τιμών.

(2) Έκαστος λογαριασμός εκδίδεται τουλάχιστον εις διπλούν. Το πρωτότυπον δίδεται εις τον πελάτην και το δευτερότυπον φυλάττεται υπό του επιχειρηματίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους από της ημερομηνίας εκδόσεως του, διά σκοπούς ελέγχου υπό του Οργανισμού:

Νοείται ότι άπαντες οι λογαριασμοί, δεμένοι εις διπλότυπα, υποβάλλονται εκ των προτέρων εις τον Οργανισμόν διά καταγραφήν και διάτρησιν δι’ ειδικής σφραγίδος:

Νοείται περαιτέρω ότι τα δευτερότυπα των λογαριασμών θα ηδύναντο να καταστραφούν υπό του επιχειρηματίου προ του τέλους Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους της ημερομηνίας εκδόσεως των, εάν ο Οργανισμός ήθελε προβή εις έλεγχον τούτων εις προγενέστερον χρόνον.

(3) Εις περιπτώσεις όπου ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί μηχανήν ταμείου διά την έκδοσιν λογαριασμών ούτος υποχρεούται όπως:

(α) χρησιμοποιή μηχανήν η οποία να εκδίδη ηριθμημένους αναλυτικούς λογαριασμούς, μετά ημερομηνίας, να δίδη ολικόν ημερησίων εισπράξεων (Z-READING) κατ’ αύξοντα αριθμόν, και

(β) φυλάττη τα αντίγραφα των κορδελλών της μηχανής μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους από της ημερομηνίας εκδόσεως των διά σκοπούς ελέγχου υπό του Οργανισμού:

Νοείται ότι τα αντίγραφα των κορδελλών της μηχανής θα ηδύναντο να καταστραφούν υπό του επιχειρηματίου προ του τέλους Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους της ημερομηνίας εκδόσεως των, εκτός εάν ο Οργανισμός ήθελε προβή εις έλεγχον τούτων εις προγενέστερον χρόνον.