Προσωπικόν

17.-(1) Έκαστον κέντρον, αναλόγως προς την κατηγορίαν και τάξιν του, υποχρεούται όπως απασχολή το διά την εις ικανοποιητικόν βαθμόν παροχήν υπηρεσιών εις τους πελάτας αυτού και διά την εν γένει κανονικήν λειτουργίαν αυτού απαιτούμενον προσωπικόν των διαφόρων ειδικοτήτων.

(2) Τα πρόσωπα τα οποία απασχολούνται εις κέντρον δέον όπως κατέχουν υγειονομικόν πιστοποιητικόν.