Προσαγωγή αποδεικτικών στοιχείων.

16. [Διαγράφηκε]