Ενστάσεις και προσφυγή

15. Οι διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων που αφορούν ενστάσεις και προσφυγές εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών:

Νοείται ότι ο Διευθυντής αποφασίζει πάνω στις ενστάσεις που του υποβάλλονται εντός δύο ετών από την ημερομηνία της υποβολής τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει εκπρόθεσμη ένσταση στην περίπτωση πώλησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, για να διεκδικήσει τυχόν έξοδα και απαλλαγές που δικαιούται, όχι αργότερα από το τέλος του μήνα ο οποίος έπεται του μήνα στον οποίο του έχει κοινοποιηθεί η επιβολή φορολογίας με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση.