Ειδοποίησις ενστάσεως.

15. Παν πρόσωπον, επιθυμούν να υποβάλη ένστασιν οφείλει όπως, ουχί βραδύτερον του τέλους του μηνός ο οποίος έπεται του μηνός εν τω οποίω εδόθη η ειδοποίησις περί της επιβληθείσης φορολογίας, επιδώση τω Διευθυντή έγγραφον ειδοποίησιν ενστάσεως ήτις θα εκθέτη ειδικώς τους διαφόρους λόγους εφ' ων στηρίζεται ο ισχυρισμός ότι η φορολογία είναι εσφαλμένη:

Νοείται ότι εις περιπτώσεις καθ' ας ο Διευθυντής ικανοποιείται ότι λόγω απουσίας εκ της Δημοκρατίας, ασθενείας ή ετέρας ευλόγου αιτίας, το αμφισβητούν την φορολογίαν πρόσωπον εκωλύετο να υποβάλη την ένστασιν εντός της καθωρισμένης προθεσμίας, θα χορηγή εύλογον υπό τας περιστάσεις παράτασιν της προθεσμίας ταύτης.