Προσαγωγή αποδεικτικών στοιχείων.

16. Ο Διευθυντής δύναται να καλέση το ενιστάμενον πρόσωπον ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον το οποίον έχει σχέσιν προς την διάθεσιν ιδιοκτησίας όπως εμφανισθή ενώπιον αυτού και προσαγάγη αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξιν των εν τη ενστάσει εκτιθεμένων λόγων.