Φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

7.—(1)(α) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και το συγγενικό δικαίωμα συνιστάται στο αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου της διενέργειας στη Δημοκρατία της—

(i) Αναπαραγωγής,

(ii) διαφημίσεως,

(iii) πωλήσεως, εκμισθώσεως, διανομής, δανεισμού, και εκθέσεως στο κοινό του πρωτοτύπου και αντιγράφων,

(iv) μεταδόσεως προς το κοινό, εκπομπής, παρουσιάσεως στο κοινό μέσω δορυφόρου, καλωδιακής αναμεταδόσεως,

(ν) μεταφράσεως, διασκευής και οποιασδήποτε άλλης προσαρμογής,

(vi) παρουσίασης στο κοινό των έργων, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, καθώς και το δικαίωμα των δημιουργών να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει αυτός,

(vii) απαγόρευσης ή της συγκατάθεσης της διάθεσης στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως,  προστατεύσιμων αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7ΣΤ.

ολόκληρου του έργου ή ουσιώδους τμήματος αυτού.

(β)(i) Το δικαίωμα συναίνεσης ή απαγόρευσης για την εκμίσθωση και τον δανεισμό πρωτοτύπων και αντιγραφών των προστατεύσιμων αντικειμένων  ως  προβλέπονται στο άρθρο 3 δεν εξαντλούνται από οποιαδήποτε πώληση, την υλική ενσωμάτωση ή άλλη πράξη διανομής τους.

(ii) Τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους (vi) και (vii) της παραγράφου (α) δικαιώματα δεν εξαντλούνται με οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης ή διάθεσης στο κοινό.

(iii) Το αποκλειστικό δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού του δημιουργού, του καλλιτέχνη ερμηνευτή ή εκτελεστή, του παραγωγού φωνογραφημάτων και του παραγωγού της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης μίας ταινίας, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα της ταινίας του, δύναται να μεταβιβασθεί, να εκχωρηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο συμβατικών αδειών.

(γ) Η απλή παροχή των υλικών μέσων για τη διευκόλυνση ή την πραγματοποίηση της παρουσίασης δεν αποτελεί καθαυτή παρουσίαση στο κοινό κατά την έννοια της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (α).

(2) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα ελέγχου—

(α) Της τελέσεως οιασδήποτε των πράξεων, οι οποίες προανεφέρθηκαν, με πνεύμα καλής πίστεως για το σκοπό έρευνας, ατομικής χρήσεως, κριτικής ανασκοπήσεως ή αναφοράς σε επίκαιρα γεγονότα, υπό τον όρο ότι, εάν η χρήση αυτή γίνεται δημόσια, αυτή συνοδεύεται από αναγνώριση του τίτλου και της πατρότητας του έργου, με εξαίρεση την περίπτωση, κατά την οποία το έργο παρεμπιπτόντως συμπεριελήφθη σε εκπομπή·

(β) της συμπεριλήψεως σε ταινία ή εκπομπή οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου εγκατεστημένου σε μέρος όπου αυτό δύναται να βλέπεται από το κοινό·

(γ) της αναπαραγωγής και διανομής αντιτύπων οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου μονίμως εγκατεστημένου σε μέρος όπου αυτό δύναται να βλέπεται από το κοινό·

(δ) της παρεμπίπτουσας συμπεριλήψεως καλλιτεχνικού έργου σε ταινία ή εκπομπή·

(ε) της συμπεριλήψεως ενός έργου σε εκπομπή, μετάδοση προς το κοινό, φωνογράφημα, ταινία ή σε συλλογή έργων, εφόσον η συμπερίληψη αυτή γίνεται υπό τύπο επεξηγήσεως για διδακτικούς σκοπούς και δεν αντιβαίνει προς τη χρηστή πρακτική και νοουμένου ότι γίνεται μνεία της πηγής προελεύσεως και του ονόματος του δημιουργού, το οποίο εμφαίνεται επί του έργου που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό·

(στ) της παράθεσης αποσπασμάτων με σκοπό την άσκηση κριτικής ή βιβλιοπαρουσίασης, υπό τον όρο ότι αφορούν έργο ή άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν ήδη καταστεί νομίμως προσιτά στο κοινό και ότι αναφέρεται η πηγή, περιλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο, και ότι η παράθεση αυτή είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και η έκτασή της δικαιολογείται ως εκ του σκοπού της·

(ζ) της αναπαραγωγής δια του τύπου, παρουσίασης στο κοινό όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω ή διάθεσης δημοσιευμένων άρθρων για οικονομικά, πολιτικά ή θρησκευτικά θέματα επικαιρότητας ή ραδιοτηλεοπτικώς μεταδιδομένων έργων ή άλλων αντικειμένων του ιδίου τύπου, όταν η χρήση αυτή δεν απαγορεύεται ρητά και εφόσον αναφέρεται η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, ή χρήση έργων ή άλλων αντικειμένων κατά την παρουσίαση της επικαιρότητας, στο βαθμό που δικαιολογείται από τον ενημερωτικό σκοπό και εφόσον αναφέρεται η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο·

(η) του φωνογραφήματος φιλολογικού ή μουσικού έργου, καθώς επίσης και της αναπαραγωγής του φωνογραφήματος αυτής από το δημιουργό ή μετά από άδεια που παραχωρήθηκε από αυτόν, νοουμένου ότι τα αντίτυπα αυτής προορίζονται για λιανική πώληση στη Δημοκρατία και νοουμένου ότι το έργο αυτό έχει ήδη προηγουμένως φωνογραφηθεί, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, μετά από άδεια που παραχωρήθηκε από το δικαιούχο του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, υπό όρους και κατόπιν καταβολής εύλογης αποζημιώσεως που ήθελαν καθορισθεί από τον Υπουργό-

(θ) της από ένα πρόσωπο αναγνώσεως ή απαγγελίας στο κοινό ή σε εκπομπή οιουδήποτε εύλογου αποσπάσματος  φιλολογικού έργου που δημοσιεύθηκε, εφόσον συνοδεύεται από επαρκή αναγνώριση·

(ι) ειδικές πράξεις αναπαραγωγής έργου που πραγματοποιούνται από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μουσεία ή από αρχεία και οι οποίες δεν αποσκοπούν, άμεσα ή έμμεσα, σε οικονομικό ή εμπορικό όφελος, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 24 μέχρι 44·

(ια) της αναπαραγωγής για εφήμερες εγγραφές έργων που πραγματοποιούνται δι΄ ιδίων μέσων από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό την διεύθυνση ή τον έλεγχο αυτού, εφ' όσον ή αναπαραγωγή αυτή ή  τα οιαδήποτε αντίτυπα αυτής προορίζονται αποκλειστικά για νόμιμη εκπομπή, καταστρέφονται δε πριν από το τέλος περιόδου έξι ημερολογιακών μηνών, οι οποίοι αρχίζουν αμέσως μετά την πραγματοποίηση της αναπαραγωγής, ή πριν από το τέλος μεγαλύτερων περιόδων, οι οποίες ήθελον συμφωνηθεί μεταξύ του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και του δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου:

Νοείται ότι κάθε αναπαραγωγή έργου δυνάμει της παρούσας παραγράφου, εφ’ όσον το έργο αυτό συνιστά απεικόνιση ή αποτύπωση αντικειμενικών γεγονότων (ντοκυμαντέρ) εξαιρετικού ιστορικού ενδιαφέροντος, δύναται να διατηρείται στα αρχεία της ραδιοφωνικής αρχής, τα οποία δια του παρόντος χαρακτηρίζονται ως επίσημα αρχεία για τον ως άνω σκοπό. Όμως, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αναπαραγωγή αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιείται για εκπομπές, ή για οιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου·

(ιβ) της εκπομπής δημοσιευθέντος έργου, για το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, υπό τον όρο ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο δικαιούχος του δικαιώματος εκπομπής επί του έργου λαμβάνει εύλογη αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, όταν δεν υπάρχει συμφωνία, από την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων·

(ιγ) οιασδήποτε χρήσεως έργου, η οποία γίνεται για σκοπούς δικαστικής, κοινοβουλευτικής ή διοικητικής διαδικασίας ή αναφοράς σε οιανδήποτε τέτοια διαδικασία·

(ιδ) της αναπαραγωγής δια του τύπου, παρουσίασης στο κοινό ή διάθεσης δημοσιευμένων άρθρων για οικονομικά, πολιτικά ή θρησκευτικά θέματα επικαιρότητας ή ραδιοτηλεοπτικώς μεταδιδομένων έργων ή άλλων αντικειμένων του ιδίου τύπου, όταν η χρήση αυτή δεν απαγορεύεται ρητά και εφόσον αναφέρεται η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, ή χρήση έργων ή άλλων αντικειμένων κατά την παρουσίαση της επικαιρότητας, στο βαθμό που δικαιολογείται από τον ενημερωτικό σκοπό και εφόσον αναφέρεται η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο·

(ιε) της αναπαραγωγής σε οποιοδήποτε μέσο που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για ιδιωτική χρήση και για μη άμεσους ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση που συνεκτιμά την εφαρμογή ή όχι των τεχνολογικών μέτρων στο συγκεκριμένο έργο ή άλλο υλικό·

(ιστ) της αναπαραγωγής σε χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα, με τη χρήση οποιουδήποτε είδους φωτογραφικής τεχνικής ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα, εκτός από τις παρτιτούρες, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση·

(ιζ) της αναπαραγωγής εκπομπών εκ μέρους μη κερδοσκοπικών κοινωνικών ιδρυμάτων, όπως τα νοσοκομεία ή οι φυλακές, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση·

(ιη) χρήση χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη διδασκαλία ή την επιστημονική έρευνα, εφόσον αναφέρεται η πηγή περιλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο, και εφόσον δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν εύλογη αποζημίωση και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 26 και 28 αναφορικά με την επιγραμμική χρήση των έργων:

Νοείται ότι, απόσπασμα έργου που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου του έργου, εξαιρουμένων των έργων ποίησης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε σχετική συμφωνία:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εξαίρεση και ο περιορισμός που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που είναι εύκολα διαθέσιμες στην αγορά κατάλληλες άδειες, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο πράξεις και οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση χορήγησης των αναφερόμενων στη δεύτερη επιφύλαξη αδειών, αυτές κοινοποιούνται από τους δικαιούχους στην Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, η οποία τις δημοσιεύει·

(ιθ) οιασδήποτε χρήσεως έργου, η οποία γίνεται προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, η οποία συνδέεται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 7ΙΕ έως 7ΙΚ·

(κ) χρήσης για γελοιογραφία, παρωδία ή μίμηση.

(3) Η χρήση έργου δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (θ), (ι), (ιγ) και (ιδ) του εδαφίου (2) περιλαμβάνει και τη χρήση αυτού σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται γενικώς στη  Δημοκρατία.

(4) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού έργου,  περιλαμβανομένης και φωτογραφίας, καθώς και αυτό επί ταινίας περιλαμβάνει το δικαίωμα του δημιουργού,  εφ' όρου ζωής αυτού, να διεκδικεί πατρότητα του έργου και να αντιτίθεται σε κάθε αλλοίωση, περικοπή ή  άλλη τροποποίηση αυτού, οι οποίες θα έθιγαν την τιμή ή τη φήμη του:

Νοείται ότι ο δημιουργός, ο οποίος επιτρέπει τη χρήση του έργου του σε ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή, δε δύναται να παρεμποδίζει τροποποιήσεις, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για τεχνικούς λόγους ή προς το σκοπό εμπορικής εκμεταλλεύσεως του έργου.

(5) Εξαιρούνται από το αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες είναι μεταβατικές ή βοηθητικές, όπως οι πράξεις που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση (browsing) καθώς και την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων μετάδοσης, υπό τον όρο ότι ο διαμεσολαβητής δεν τροποποιεί τις πληροφορίες και δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως και χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία, προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών. Τέτοια χρήση θεωρείται νόμιμη εφόσον επιτρέπεται από τον δικαιούχο ή δεν περιορίζεται από το νόμο.

(6) Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), και στις προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας και που δεν θίγονται αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του κατόχου του δικαιώματος.

(7)(α)(i) Η Αρχή, μετά από αίτημα από οποιοδήποτε δημόσιο ίδρυμα, δύναται, με απόφασή της, να παρεκκλίνει από τον κανόνα του αποκλειστικού δικαιώματος των δημιουργών της συναίνεσης ή της απαγόρευσης δημόσιου δανεισμού πρωτοτύπων και αντιγράφων έργων που προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλων προστατεύσιμων αντικειμένων τους, υπό την προϋπόθεση της καταβολής αμοιβής στους δημιουργούς για τον δανεισμό αυτόν.

(ii) Η Αρχή δύναται να καθορίσει την αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (i) αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους πολιτιστικής προαγωγής.

(β) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να εξαιρέσει ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων από την καταβολή της προβλεπόμενης στην παράγραφο (α) αμοιβής, σε περίπτωση κατά την οποία ο δανεισμός στον οποίο προβαίνουν τα εν λόγω ιδρύματα αποτελεί δευτερεύουσα περιστασιακή δραστηριότητα.