Προστασία δυνάμει διεθνών συνθηκών

6.—(1) Τηρουμένων των επιφυλάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επίσης επί αντικειμένων προστασίας, τα οποία πρέπει να προστατεύονται δυνάμει διεθνών συνθηκών ή συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν τη Δημοκρατία.

(2)(α) Η κατά το εδάφιο (1) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 χορηγούμενη διάρκεια προστασίας δε δύναται να λήγει αργότερα από την ημερομηνία λήξεως της προστασίας που χορηγείται στη χώρα της οποίας ο δικαιούχος είναι υπήκοος, ούτε μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου για ημεδαπά δικαιώματα προβλεπόμενη διάρκεια.

(β) Όταν η χώρα προελεύσεως ενός προστατεύσιμου κατά τον παρόντα Νόμο αντικειμένου είναι τρίτη χώρα κατά την έννοια της Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης, και ο δικαιούχος δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η διάρκεια της χορηγούμενης βάσει του εδαφίου (1) προστασίας λήγει κατά την ημερομηνία λήξεως της προστασίας που χορηγείται στη χώρα προελεύσεως του προστατεύσιμου αντικειμένου, με ανώτατο όριο την οριζόμενη στο άρθρο 5 διάρκεια.

(γ) Αντίθετες, βάσει διεθνών συμβάσεων αναληφθείσες υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, παραμένουν σε ισχύ.

(3)(α) Το δικαίωμα ελέγχου της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω και στις δύο όψεις των τραπεζογραμματίων ευρώ, όπως το δικαίωμα αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ασκείται εντός της Δημοκρατίας είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία ανήκει το εν λόγω δικαίωμα, είτε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(β)Το δικαίωμα ελέγχου της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στην κοινή όψη των κερμάτων ευρώ, όπως το δικαίωμα αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ασκείται εντός της Δημοκρατίας είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία ανήκει το εν λόγω δικαίωμα, είτε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(4) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 5, το δυνάμει του εδαφίου (3) δικαίωμα δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισμό.