Προστασία δυνάμει διεθνών συνθηκών

6.—(1) Τηρουμένων των επιφυλάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επίσης επί αντικειμένων προστασίας, τα οποία πρέπει να προστατεύονται δυνάμει διεθνών συνθηκών ή συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν τη Δημοκρατία.

(2)(α) Η κατά το εδάφιο (1) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 χορηγούμενη διάρκεια προστασίας δε δύναται να λήγει αργότερα από την ημερομηνία λήξεως της προστασίας που χορηγείται στη χώρα της οποίας ο δικαιούχος είναι υπήκοος, ούτε μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου για ημεδαπά δικαιώματα προβλεπόμενη διάρκεια.

(β) Όταν η χώρα προελεύσεως ενός προστατεύσιμου κατά τον παρόντα Νόμο αντικειμένου είναι τρίτη χώρα κατά την έννοια της Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης, και ο δικαιούχος δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η διάρκεια της χορηγούμενης βάσει του εδαφίου (1) προστασίας λήγει κατά την ημερομηνία λήξεως της προστασίας που χορηγείται στη χώρα προελεύσεως του προστατεύσιμου αντικειμένου, με ανώτατο όριο την οριζόμενη στο άρθρο 5 διάρκεια.

(γ) Αντίθετες, βάσει διεθνών συμβάσεων αναληφθείσες υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, παραμένουν σε ισχύ.