Φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί αρχιτεκτονικού έργου

7Α. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αρχιτεκτονικού έργου περιλαμβάνει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου της ανεγέρσεως οιασδήποτε οικοδομής, η οποία αναπαράγει ολόκληρο το έργο ή ουσιαστικό μέρος αυτού είτε υπό την πρωτότυπη μορφή αυτού είτε υφ' οιανδήποτε μορφή, η οποία έλκει την καταγωγή ανεγνωρισμένως από το πρωτότυπο:

Νοείται ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας εφ' οιουδήποτε τέτοιου έργου δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα ελέγχου της ανακαινίσεως, στον ίδιο ρυθμό με αυτόν του πρωτοτύπου, οικοδομής με την οποία σχετίζεται το εν λόγω δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.