Φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή

7Β.—(1) Προστατεύονται κατά τον παρόντα Νόμο ως φιλολογικά έργα τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του προπαρασκευαστικού υλικού του σχεδιασμού των, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι είναι προσωπικά πνευματικά δημιουργήματα του δημιουργού τους, ή επί έργων κοινής δημιουργίας των δημιουργών τους, και όχι αντιγραφή ήδη υπάρχοντος προγράμματος ή προσχεδίου προγράμματος.

(2) Η προστασία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ισχύει για κάθε μορφή εκφράσεως ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές, στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων, στις οποίες βασίζονται τα συστήματα διασυνδέσεώς του, δεν προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(3) Επιφυλασσομένων των προβλεπομένων στα εδάφια (4) και (5) κατωτέρω, καθώς και των προβλεπομένων στο εδάφιο (1) του άρθρου 7 δικαιωμάτων ελέγχου, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωμα της διενέργειας στη Δημοκρατία οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:

(α) Της οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. Εφόσον η φόρτωση, η εμφάνιση στην οθόνη, η εκτέλεση, η μεταβίβαση ή η αποθήκευση του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή απαιτούν τέτοια αναπαραγωγή, οι πράξεις αυτές υπόκεινται σε άδεια εκ μέρους του δικαιούχου.

(β) Της μεταφράσεως, προσαρμογής, διαρρυθμίσεως ή οποιασδήποτε άλλης μετατροπής του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του προσώπου που τροποποιεί το πρόγραμμα.

(γ) Οποιασδήποτε μορφής διανομής στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εκμισθώσεως του πρωτότυπου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή των αντιγράφων του.

(4) Επιφυλασσομένων των προβλεπομένων στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 εξαιρέσεων, επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη να προβεί, χωρίς την άδεια του δικαιούχου και χωρίς πληρωμή αμοιβής σε αυτόν, και στις ακόλουθες πράξεις:

(α) Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, στην οριστική ή προσωρινή αναπαραγωγή, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του, όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως, συμπεριλαμβανομένης και της διορθώσεως σφαλμάτων.

(β) Στην παραγωγή ενός εφεδρικού αντίγραφου του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο μέτρο που το αντίγραφο αυτό είναι απαραίτητο για τη νόμιμη χρήση του προγράμματος. Αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

(γ) Στην παρακολούθηση, μελέτη ή δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος, προκειμένου να εντοπίσει τις ιδέες και αρχές που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε στοιχείου του, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξεως φορτώσεως, εμφανίσεως στην οθόνη, εκτελέσεως, μεταβιβάσεως ή αποθηκεύσεως του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

(δ) Αναπαραγωγή για μη ιδιωτική χρήση, ως και για ιδιωτική χρήση πέρα των προαναφερθεισών στις παραγράφους (β) και (γ) περιπτώσεων, δεν επιτρέπεται.

(ε) Στην εμπορική μίσθωση στο κοινό, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου το ίδιο το πρόγραμμα δεν αποτελεί το ουσιώδες αντικείμενο της μίσθωσης.

(5)(α) Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη, ο οποίος επί του προκειμένου μπορεί να ενεργήσει αυτός ο ίδιος είτε να εξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα, να προβεί στην αναπαραγωγή του κώδικα και την τροποποίηση της μορφής του κατά την έννοια των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (4), εφόσον οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα με άλλα προγράμματα ενός ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος, και υπό την προϋπόθεση ότι οι αναγκαίες για τη διαλειτουργικότητα πληροφορίες δεν ήταν ήδη ευκόλως και ταχέως προσιτές στο νόμιμο χρήστη και οι πράξεις περιορίζονται στα μέρη του αρχικού προγράμματος που είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα αυτή.

(β) Οι πληροφορίες που ελήφθησαν κατά την αντίστροφη μεταγλώττιση (decompilation) που προβλέπεται στην παράγραφο (α) δεν επιτρέπεται—

(i) Να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός από την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή·

(ii) να ανακοινωθούν σε άλλα πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή·

(iii) να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία, την παραγωγή ή την εμπορία προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, του οποίου η έκφραση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες προς το αρχικό πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη πράξη που προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού.

(γ) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν μπορούν να ερμηνευθούν κατά τρόπο ώστε να θίγεται η κανονική      εκμετάλλευση του προγράμματος ή να καταστεί δυνατή η πρόκληση αδικαιολόγητης βλάβης στα νόμιμα            συμφέροντα του δικαιούχου, όπως οι όροι αυτοί νοούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως της Βέρνης.

(δ) Συμφωνίες αντίθετες προς τα οριζόμενα στις παραγράφους (α),(β) και (γ) ανωτέρω είναι άκυρες.