Φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, πλήρους ή ειδικής φύσεως, επί βάσεως δεδομένων

7Γ.—(1)(α) Επί βάσεως δεδομένων αποκτάται πλήρες δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τα οριζόμενα στο                      εδάφιο (2) κατωτέρω, ή ειδικής φύσεως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3)              κατωτέρω, αναλόγως του αν η βάση πληροί τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας ή όχι:

Νοείται ότι η κτήση του ενός δικαιώματος δεν αποκλείει την κτήση του άλλου.

(β) Βάση δεδομένων πληροί τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας, αν αποτελεί πνευματικό δημιούργημα είτε λόγω   της  επιλογής είτε λόγω της διευθετήσεως του περιεχομένου της.

(γ) Η προστασία βάσει του δικαιώματος του δημιουργού που παρέχεται στις πάσης μορφής βάσεις δεδομένων     σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν εκτείνεται στο περιεχόμενο τους και δε θίγει κανένα από τα δικαιώματα που     υφίστανται για το εν λόγω περιεχόμενο.

(2)(α) Ο δημιουργός βάσεως δεδομένων, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας, είτε αυτός είναι ένα               φυσικό πρόσωπο είτε ομάδα φυσικών προσώπων επί βάσεως που δημιουργήθηκε από κοινού, είτε νομικό               πρόσωπο, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκτελεί ή να επιτρέπει τις ακόλουθες πράξεις:

(i) Την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσεως δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει·

(ii) τη μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσεως δεδομένων

(iii) οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσεως δεδομένων ή αντιγράφων της στο κοινό·

(iv) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσεως δεδομένων στο κοινό·

(ν) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο (ii).

(β)(i) Επιφυλασσομένων των προβλεπομένων στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 εξαιρέσεων, ο νόμιμος χρήστης          βάσεως δεδομένων ή αντιγράφων της δύναται χωρίς άδεια του δημιουργού της να εκτελέσει επίσης            οποιαδήποτε από τις απαριθμούμενες στην παράγραφο (α) πράξεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την         πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσεως δεδομένων και την κανονική χρησιμοποίηση της βάσεως.

(ii) Στο μέτρο που ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσεως δεδομένων, η               ρύθμιση του εδαφίου εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό.

(iii) Συμφωνία αντίθετη προς τα ανωτέρω είναι άκυρη.

(γ) Η χωρίς άδεια χρήση βάσεως δεδομένων στα πλαίσια των στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 και στην παράγραφο (β) προβλεπομένων εξαιρέσεων δεν επιτρέπεται να θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου ή να έρχεται σε σύγκρουση με τη συνήθη εκμετάλλευση της βάσεως δεδομένων, όπως οι ανωτέρω όροι νοούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης.

(3)(α) Ο κατασκευαστής βάσεως δεδομένων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω  βάση δεδομένων ή το περιεχόμενο αυτής επιδέχεται προστασίας ως πνευματική ιδιοκτησία ή επί τη βάσει άλλων  διατάξεων, να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του  περιεχομένου της βάσεως δεδομένων, του τελευταίου αξιολογουμένου είτε ποιοτικά, είτε ποσοτικά, αν είτε η  απόκτηση, είτε ο έλεγχος, είτε η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσεως καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή  ποσοτική επένδυση από μέρους του. Ενδεχόμενα δικαιώματα επί του περιεχομένου της βάσεως παραμένουν  άθικτα.

(β) Επιφυλασσομένων των προβλεπομένων στην παράγραφο (γ) κατωτέρω, ο κατασκευαστής βάσεως  δεδομένων, η οποία έχει καθ' οιονδήποτε τρόπο τεθεί στη διάθεση του κοινού, δεν μπορεί να εμποδίσει το      νόμιμο χρήστη της βάσεως, ή, αν τα δικαιώματά του περιορίζονται σε ένα τμήμα της βάσεως, το νόμιμο χρήστη  του τμήματος αυτού—

(i) Να εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί μέρος του περιεχομένου μη ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ουσιώδες ή επουσιώδες.

(ii) Να εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί επουσιώδη μέρη του περιεχομένου ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων, αξιολογούμενα ποιοτικώς ή ποσοτικώς.

(iii) Να εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί μέρος του περιεχομένου ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ουσιώδες ή επουσιώδες, υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω χρήση γίνεται—

(α) Για ιδιωτικούς σκοπούς,

(β) για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον όμως αναφέρεται η πηγή, και εφόσον η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση δεν υπερβαίνει το βαθμό που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό,

(γ) όταν πρόκειται για εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας.

Συμφωνία αντίθετη προς τα ανωτέρω είναι άκυρη.

(γ) Ο νόμιμος χρήστης βάσεως δεδομένων, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού καθ' οιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να—

(i) Εκτελεί πράξεις, οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσεως αυτής ή θίγουν αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της·

(ii) προκαλεί ζημία στα πρόσωπα που διαθέτουν δικαίωμα του δημιουργού ή συγγενικά δικαιώματα επί των έργων ή ερμηνειών ή εκτελέσεων που περιέχονται στην εν λόγω βάση·

(iii) προβαίνει σε επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσεως δεδομένων, εφόσον τούτο συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσεως ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσεως.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοούνται ως—

(i) «εξαγωγή»: η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου βάσεως δεδομένων σε άλλο υπόθεμα, με οποιοδήποτε μέσο ή υπό οποιαδήποτε μορφή·

(ii) «επαναχρησιμοποίηση»: η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσεως με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές:

Νοείται ότι, δανεισμός στο κοινό δε συνιστά πράξη εξαγωγής ή επαναχρησιμοποιήσεως.