Φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί προτέρως αδημοσίευτου έργου

7Δ. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, μετά τη λήξη της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, για πρώτη φορά δημοσιεύει νομίμως ή παρουσιάζει νομίμως στο κοινό έργο προτέρως αδημοσίευτο, έχει τα περιουσιακά δικαιώματα του δημιουργού.