Παραβίαση δικαιωμάτων μέσω παρέμβασης επί των πληροφοριών για τη διαχείριση δικαιωμάτων

7Ε.—(1) Συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται με τον παρόντα Νόμο, η σκόπιμη διενέργεια από οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει εύλογη αιτία να γνωρίζει ότι, θα προξενήσει, υποβοηθήσει, διευκολύνει ή αποκρύψει παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος προβλεπόμενου στον παρόντα Νόμο:

(α) Αφαίρεση ή τροποποίηση οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών πληροφοριών για τη διαχείριση δικαιωμάτων χωρίς εξουσιοδότηση·

(β) διανομή, εισαγωγή για διανομή, εκπομπή ή μετάδοση στο κοινό, χωρίς εξουσιοδότηση, έργων ή αντιτύπων έργων γνωρίζοντας ότι οι ηλεκτρονικές πληροφορίες για τη διαχείριση δικαιωμάτων έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί χωρίς εξουσιοδότηση.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος 'πληροφορίες για τη διαχείριση δικαιωμάτων' σημαίνει πληροφορίες που προσδιορίζουν το έργο, το δημιουργό του έργου, τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε δικαιώματος επί του έργου, ή πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του έργου, και οποιουσδήποτε αριθμούς ή κώδικες που αντιπροσωπεύουν τέτοιες πληροφορίες, όταν οποιαδήποτε από αυτά τα στοιχεία πληροφόρησης είναι συνημμένα σε αντίτυπο του έργου ή εμφανίζονται σε σχέση με τη μετάδοση του έργου στο κοινό.