Φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας

7ΣΤ.  Ανεξάρτητα των διατάξεων του άρθρου 7Ε, οι πιο κάτω δικαιούχοι έχουν και το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος:

(α) Οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους·

(β) οι παραγωγοί φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους·

(γ) οι παραγωγοί της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινιών, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους·

(δ) οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής αναμετάδοσης.