Φύση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

7.—(1)(α) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστάται στο αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου της διενέργειας στη   Δημοκρατία της—

(i) Αναπαραγωγής υφ' οιανδήποτε μορφή,

(ii) διαφημίσεως,

(iii) πωλήσεως, εκμισθώσεως, διανομής, δανεισμού, και εκθέσεως στο κοινό του πρωτοτύπου και αντιγράφων,

(iv) μεταδόσεως προς το κοινό, εκπομπής, παρουσιάσεως στο κοινό μέσω δορυφόρου, καλωδιακής αναμεταδόσεως,

(ν) μεταφράσεως, διασκευής και οποιασδήποτε άλλης προσαρμογής ολόκληρου του έργου ή ουσιώδους τμήματος αυτού.

(β) Για τα αναφερθέντα στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) δικαιώματα ελέγχου ισχύουν τα                   ακόλουθα:

(i) Η πρώτη πώληση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση της υλικής ενσωματώσεως, ή ενός αντιγράφου ή αντιτύπου της, ενός προστατευόμενου κατά τον παρόντα Νόμο αντικειμένου από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, εξαντλεί το δικαίωμα ελέγχου της πωλήσεως και διανομής της συγκεκριμένης υλικής ενσωματώσεως ή του συγκεκριμένου αντιγράφου ή αντιτύπου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(ii) Δε θίγεται από την προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο (i) πρώτη πώληση το δικαίωμα ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων και δανεισμών.

(iii) Ο δημόσιος δανεισμός του προστατευόμενου αντικειμένου ή υλικής ενσωματώσεώς του σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται την προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο (i) εξάντληση.

(2) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα ελέγχου—

(α) Της τελέσεως οιασδήποτε των πράξεων, οι οποίες προανεφέρθηκαν, με πνεύμα καλής πίστεως για το σκοπό έρευνας, ατομικής χρήσεως, κριτικής ανασκοπήσεως ή αναφοράς σε επίκαιρα γεγονότα, υπό τον όρο ότι, εάν η χρήση αυτή γίνεται δημόσια, αυτή συνοδεύεται από αναγνώριση του τίτλου και της πατρότητας του έργου, με εξαίρεση την περίπτωση, κατά την οποία το έργο παρεμπιπτόντως συμπεριελήφθη σε εκπομπή·

(β) της συμπεριλήψεως σε ταινία ή εκπομπή οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου εγκατεστημένου σε μέρος όπου αυτό δύναται να βλέπεται από το κοινό·

(γ) της αναπαραγωγής και διανομής αντιτύπων οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου μονίμως εγκατεστημένου σε μέρος όπου αυτό δύναται να βλέπεται από το κοινό·

(δ) της παρεμπίπτουσας συμπεριλήψεως καλλιτεχνικού έργου σε ταινία ή εκπομπή·

(ε) της συμπεριλήψεως ενός έργου σε εκπομπή, μετάδοση προς το κοινό, ηχογράφηση, ταινία ή σε συλλογή έργων, εφόσον η συμπερίληψη αυτή γίνεται υπό τύπο επεξηγήσεως για διδακτικούς σκοπούς και δεν αντιβαίνει προς τη χρηστή πρακτική και νοουμένου ότι γίνεται μνεία της πηγής προελεύσεως και του ονόματος του δημιουργού, το οποίο εμφαίνεται επί του έργου που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό·

(στ) της παραθέσεως αποσπασμάτων από έργα, τα οποία δημοσιεύθηκαν, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει προς τη χρηστή πρακτική και εφόσον η έκταση αυτών δεν υπερβαίνει την έκταση που δικαιολογείται από το σκοπό αυτό, περιλαμβανομένης της παραθέσεως αποσπασμάτων από άρθρα εφημερίδων και περιοδικών υπό μορφή συνοψίσεως του τύπου, νοουμένου ότι γίνεται μνεία της πηγής προελεύσεως και του ονόματος του δημιουργού, το οποίο εμφαίνεται επί του έργου που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό·

(ζ) της αναπαραγωγής διά του τύπου, καθώς και της συμπεριλήψεως σε εκπομπή ή μετάδοση προς το κοινό, άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες ή περιοδικά επί επικαίρων οικονομικών, πολιτικών ή θρησκευτικών θεμάτων, εφόσον η αναπαραγωγή αυτή ή συμπερίληψη δεν έχει ρητώς επιφυλαχθεί και νοουμένου ότι εμφαίνεται σαφώς η πηγή προελεύσεως·

(η) της ηχογραφήσεως φιλολογικού ή μουσικού έργου, καθώς επίσης και της αναπαραγωγής της ηχογραφήσεως αυτής από το δημιουργό ή μετά από άδεια που παραχωρήθηκε από αυτόν, νοουμένου ότι τα αντίτυπα αυτής προορίζονται για λιανική πώληση στη Δημοκρατία και νοουμένου ότι το έργο αυτό έχει ήδη προηγουμένως ηχογραφηθεί, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, μετά από άδεια που παραχωρήθηκε από το δικαιούχο του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, υπό όρους και κατόπιν καταβολής εύλογης αποζημιώσεως που ήθελαν καθορισθεί από τον Υπουργό·

(θ) της από ένα πρόσωπο αναγνώσεως ή απαγγελίας στο κοινό ή σε εκπομπή οιουδήποτε εύλογου αποσπάσματος  φιλολογικού έργου που δημοσιεύθηκε, εφόσον συνοδεύεται από επαρκή αναγνώριση·

(ι) οιασδήποτε χρήσεως ενός έργου γινομένης από δημόσιες βιβλιοθήκες, μη εμπορικά κέντρα συλλογής και διατηρήσεως στοιχείων και επιστημονικά ιδρύματα, όπως ήθελον καθορισθεί, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται για το δημόσιο συμφέρον, δεν αντλείται δε καμία πρόσοδος από αυτή και δεν εισπράττεται κανένα τέλος εισόδου για την τυχόν προς το κοινό μετάδοση του έργου που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό·

(ια) της αναπαραγωγής έργου από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τη διεύθυνση ή τον έλεγχο αυτού, εφόσον ή αναπαραγωγή αυτή ή τα οιαδήποτε αντίτυπα αυτής προορίζονται αποκλειστικά για νόμιμη εκπομπή, καταστρέφονται δε πριν από το τέλος περιόδου έξι ημερολογιακών μηνών, οι οποίοι αρχίζουν αμέσως μετά την πραγματοποίηση της αναπαραγωγής, ή πριν από το τέλος μεγαλύτερων περιόδων, οι οποίες ήθελον συμφωνηθεί μεταξύ του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και του δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου:

Νοείται ότι κάθε αναπαραγωγή έργου δυνάμει της παρούσας παραγράφου, εφόσον το έργο αυτό συνιστά εξαιρετικού χαρακτήρα απεικόνιση η αποτύπωση αντικειμενικών γεγονότων (ντοκυμαντέρ), δύναται να διατηρείται στα αρχεία της ραδιοφωνικής αρχής, τα οποία διά του παρόντος χαρακτηρίζονται ως επίσημα αρχεία για τον ως άνω σκοπό. Όμως, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αναπαραγωγή αυτή δε δύναται να χρησιμοποιείται για εκπομπές, ή για οιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου·

(ιβ) της εκπομπής δημοσιευθέντος έργου, για το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανένα σώμα χορηγήσεως αδειών από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 15, υπό τον όρο ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο δικαιούχος του δικαιώματος εκπομπής επί του έργου λαμβάνει εύλογη αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, όταν δεν υπάρχει συμφωνία, από την αρμόδια αρχή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15·

(ιγ) οιασδήποτε χρήσεως έργου, η οποία γίνεται για το σκοπό δικαστικής διαδικασίας ή αναφοράς σε οιανδήποτε τέτοια διαδικασία·

(ιδ) της αναπαραγωγής διά του τύπου, της εκπομπής ως και της μεταδόσεως προς το κοινό διαλέξεων που εκφωνούνται δημόσια, αγορεύσεων, και άλλων έργων της αυτής φύσεως, εφόσον ή χρήση αυτή δικαιολογείται από τον ενημερωτικό σκοπό της.

(3) Η χρήση έργου δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (θ), (ι), (ιγ) και (ιδ) του εδαφίου (2) περιλαμβάνει και τη χρήση αυτού σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται γενικώς στη  Δημοκρατία.

(4) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού έργου,  περιλαμβανομένης και φωτογραφίας, καθώς και αυτό επί ταινίας περιλαμβάνει το δικαίωμα του δημιουργού, εφ' όρου ζωής αυτού, να διεκδικεί πατρότητα του έργου και να αντιτίθεται σε κάθε αλλοίωση, περικοπή ή  άλλη τροποποίηση αυτού, οι οποίες θα έθιγαν την τιμή ή τη φήμη του:

Νοείται ότι ο δημιουργός, ο οποίος επιτρέπει τη χρήση του έργου του σε ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή, δε δύναται να παρεμποδίζει τροποποιήσεις, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για τεχνικούς λόγους ή προς το σκοπό εμπορικής εκμεταλλεύσεως του έργου.