Τροποποίησις του Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου Πίνακος του Νόμου

3. Από της ορισθείσης ημερομηνίας αι στήλαι υπό τον τίτλον “Απολαβαί” του Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου Πίνακος του Νόμου ως εκτιθένται εις τους αντιστοίχους Πίνακας του περί Ωρισμένων Απολαβών (Τροποποιήσεις) Νόμου του 1969 αντικαθίστανται διά των κάτωθι:

“Πρώτος Πίναξ

Απολαβαί

Πάγιος Μισθός: 3,500

Πάγιος Μισθός: 3,225

Ε 10 : 2,518 Χ 98 - 2, 812

Ε   9 : 2,010 Χ 78 - 2,478

Ε   8 : 1, 740 Χ 66 - 2,004

Ε   7 : 1,436 Χ 54 - 1, 706

Ε   6 : 1,236 Χ 40 - 1,436

Ε   5 : 856 Χ 40 - 1, 336.

 

Δεύτερος Πίναξ

Απολαβαί

Ε 4: 1,056 Χ 36 - 1, 236

Ε 3: 840 Χ 36 - 1, 056

Ε 2: 540 Χ 28 - 624 Χ 36 - 840

 

Τρίτος Πίναξ

Απολαβαί

Ε 1: 224 Χ 12 - 344 Χ 18 - 506”