Αναπροσαρμογή μισθών μελών και υπολογισμός ωφελημάτων αφυπηρετήσεως ή θανάτου ωρισμένων εξ αυτών

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο μισθός παντός υπηρετούντος μέλους αναπροσαρμόζεται από της ορισθείσης ημερομηνίας συμφώνως προς τας διατάξεις του Πίνακος και τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως ή θανάτου ωρισμένων μελών υπολογίζονται ως διαλαμβάνει ο ρηθείς Πίναξ.

(2) Εν τη αναπροσαρμογή των μισθών ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν όπως άρη οιασδήποτε ανωμαλίας αίτινες δυνατόν να προκύψωσι.