Περιορισμός εφαρμογής του Νόμου

5. Η διά του περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμου του 1972 χορηγηθείσα εκ δεκαέξ τοις εκατόν αύξησις εις τον βασικόν μισθόν των μελών έχει εσνωματωθή εις τας νέας απολαβάς τας εκτιθεμένας εις το άρθρον 3 του παρόντος Νόμου και συνεπώς από της ορισθείσης ημερομηνίας ο ως είρηται Νόμος παύει εφαρμοζόμενος επί των μελών.