Σταδιακή κατάργησις επιδόματος καθήκοντος

6. Το εις έκαστον αξιωματικόν του Στρατού της Δημοκρατίας καταβαλλόμενον μηνιαίον επίδομα καθήκοντος εκ ?30 μειούται από της ορισθείσης ημερομηνίας διά ποσού ίσου προς το ποσόν της αυξήσεως των απολαβών αυτού συνεπεία της αναθεωρήσεως του μισθολογίου, παν δε υπολειπόμενον ποσόν του τοιούτου επιδόματος θα μειούται σταδιακώς εις εκάστην περίπτωσιν διά ποσού ίσου προς οιανδήποτε αύξησιν εις τας απολαβάς του αξιωματικού συνεπεία ετησίας προσαυξήσεως, προαγωγής, αυξήσεως του τιμαριθμικού επιδόματος ή οιασδήποτε άλλης αυξήσεως:

Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν του τοιούτου επιδόματος το οποίον υπολείπεται μετά την ημερομηνίαν καθ’ ην ο αξιωματικός έχει φθάσει εις την ανωτάτην βαθμίδα της νέας κλίμακος του βαθμού του θα μειούται ετησίως μέχρι τελείας εξαλείψεως διά ποσού ίσου προς το ποσόν της προσαυξήσεως της κλίμακος του, της πρώτης ετησίας μειώσεως αρχομένης δώδεκα μήνας μετά την ρηθείσαν ημερομηνίαν.